آدرس مراکز روزانه

رديف

 شهرستان

نام مركز

نوع فعاليت مراكز روزانه

ظرفيت اسمي

ظرفيت يارانه

نوع مديريت

آدرس

1

انديمشك

يگانه

روزانه آموزشي زير 14

40

26

خصوصي

انديمشك -خ بيست متري ارشاد خ پارسا

2

انديمشك

پارسا

توانبخشي جامع ذهني بالاي 14پسر

50

33

خصوصي

خ سپاس پ 37

3

انديمشك

پيام

حرفه آموزي بالاي 14 دختر

50

33

خصوصي

بلوار صياد شيرازي -نبش خ شجاعت

4

انديمشك

مهتاب

روزانه رواني (جامع )

50

50

خصوصي

بلوار شهرداري نبش جهاد پ17

5

لالي

چكاوك

روزانه ذهني زير 14

40

26

خصوصي

لالي خ آپادانا

6

رامهرمز

كيميا

روزانه ذهني زير 14

50

33

خصوصي

رامهرمز خ پاسداران جنب مكينه كمايي پ21-0691-

7

رامهرمز

پويش

ذهني بالاي 14 پسر

50

33

خصوصي

رامهرمز خ امام كوچه شهيد رستم احمدي

8

رامهرمز

انديشه

حرفه آموزي بالاي 14 دختر

50

33

خصوصي

سلمان فارسي كوچه شهيد جلالي

9

ماهشهر

شفق

روزانه ذهني زير 14

50

33

خصوصي

ماهشهر -ناحيه صنعتي - منازل  سازمان برق  كوچه نور 3 پ55

10

ماهشهر

فردوس

حرفه آموزي بالاي 14

50

33

خصوصي

ناحيه صنعتي- پشت فرهنگسرا خ نور 2

11

ماهشهر

محبت

ذهني زير و بالاي 14 دختر

50

33

خصوصي

سربندر فاز 3 خ حافظ يك

12

ماهشهر

فرصت زندگي

ذهني بالاي 14 دختر 

50

33

موسسه 

ماهشهر فاز1كوچه امام سجاد 

13

ماهشهر

دوستي

ذهني زير و بالاي 14 پسر

50

33

خصوصي

سربندر فاز 3 خ مولوي 7

14

شوش

بوستان

حرفه آموزي بالاي 14 دختر

50

33

خصوصي

خ نهضت پ 49

15

شوش

دانيال

روزانه رواني (جامع )

50

50

خصوصي

خ امام جنب پار كينگ شهرداري

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در