تماس

نام مقام تلفن
مدیرکل تلفن دفتر : 0611-3382253
تماس با ما تلفن دفتر : 3380960-0611
معاون پشتیبانی و منابع انسانی تلفن دفتر : 0611-3382502
معاونت مشارکتهای مردمی تلفن دفتر : 0611-3380811
معاونت پیشگیری تلفن دفتر : 0611-3383296
معاونت توانبخشی تلفن دفتر : 0611-3383422
روابط عمومی تلفن دفتر : 0611-3380822
معاونت امور اجتماعی تلفن دفتر : 0611-3383012
حراست تلفن دفتر : 0611-3382599
بازرسی تلفن دفتر : 0611-3380822
پاسخگویی شکایات تلفن مستقیم:66760697-021

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در